Profil společnosti

Naše společnost STILT PROJECTS s.r.o. byla založena v roce 2010.

Předmětem činnosti naší společnosti je především:

 • konzultační a poradenská činnost při získávání dotací z fondů EU a státního rozpočtu

  • kontrola a zhodnocení stavu projektové dokumentace ve vztahu k dotačním titulům

  • posouzení a případná změna PRVKUK

  • posouzení a parametrizace projektu

  • návrh dalšího postupu přípravy projektu

  • průběžné konzultace s mandantem v rámci přípravy projektu

  • konzultace projektu s poskytovatelem dotace


 • příprava a organizační zajištění podání žádosti o podporu
  • zpracování návrhu žádosti o poskytnutí podpory pro projekt
  • vypracování finální verze Žádosti v elektronické a tištěné podobě
  • kompletace finální žádosti, včetně povinných příloh
  • podání žádosti poskytovateli dotace
  • vyřizování případných dotazů ze strany poskytovatele dotace
  • finanční analýza

 

Žádosti podáváme u následujících poskytovatelů finančních dotačních prostředků:

 • ROP
 • Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • SFŽP ČR
 • Státní zemědělský intervenční fond
 • Ministerstvo školství ČR
 • Ministerstvo financí ČR
 • Krajské úřady
 • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • organizační zajištění a celková administrace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
  • činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek
  • činnosti spojené s průběhem zadávací lhůty
  • činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení a sumarizací dokumentace
  • komunikace s ÚOHS

 

Veřejné zakázky realizujeme na:

 • stavební práce
 • dodávky
 • služby

 

Poradenská činnost při realizaci veřejných zakázek

 • jedná se o pomoc zadavateli pouze v rámci určitých vyspecifikovaných činností  ( např. tvorba zadávacích podmínek, zamítnutí námitek, komunikace s ÚOHS atd.)
 • poradenská podpora při podpisu smlouvy s implementačním orgánem
  • vypracování finální verze žádosti o uzavření smlouvy, kompletace podkladů pro uzavření smlouvy
  • poradenská a organizační podpora při vyřizování případných dotazů ze strany dotčených institucí
 • zajištění investičního dozoru
  • naše společnost nabízí také v rámci realizace dotačních akcí monitoring, v rámci kterého zpracovává pravidelná hlášení, provádí kontrolu fakturace, zajišťuje změnové listy, vícepráce, zpracovává průběžné žádosti o proplacení a účastní se kontrolních dnů.
 • zajištění závěrečného vyhodnocení akce
  • zpracování závěrečné monitorovací zprávy
  • zajištění všech povinných příloh k ZMZ
  • zajištění soupisu všech faktur
  • zajištění a zpracování dalších podkladů na základě požadavků dotčených orgánů veřejné správy

© 2011 STILT.cz

O NÁS REFERENCE KONTAKTY